De Algemene Voorwaarden van de Money2Go MasterCard® Prepaid Card

 

 Algemene voorwaarden Money2Go MasterCard®

 

Deze Algemene Voorwaarden ("AV") hebben betrekking op de uitgifte en het gebruik van de Money2Go MasterCard® Prepaidkaart. Lees deze AV zorgvuldig door, voordat u een overeenkomst met ons aangaat door middel van uw acceptatie van de AV op onze website.

U dient een kopie van deze AV te printen of te downloaden en een kopie op te slaan voor toekomstig gebruik. De laatste versie van deze AV kan worden bekeken op onze website https://www.money2gocard.nl/algemene-voorwaarden of door contact op te nemen met de klantenservice en ons te vragen u een exemplaar te sturen. We sturen u normaal gesproken contractuele informatie per e-mail naar uw geregistreerde e-mailadres.

 

Naam, adres en voornaamste commerciële activiteiten van de uitgever van de Prepaidkaart:

De uitgever van de Prepaidkaart is Novum Bank Limited ("NVM"), met hoofdkantoor gevestigd op de 4e verdieping, Global Capital Building, Testaferrata Street, Ta'Xbiex XBX 1403, Malta. We werken onder een bankvergunning, die is uitgegeven door de Maltese Financial Services Authority (MFSA) en zijn een kredietinstelling, die een vergunning heeft verkregen van MFSA onder bedrijfnr. C 46997. De belangrijkste bedrijfsactiviteit van NVM is het uitgeven van Prepaidkaarten.

 

Toepasselijk recht, taal van overeenkomst en totstandkoming van de overeenkomst:

Deze Overeenkomst is onderworpen aan en zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Malta. Deze Overeenkomst treedt in werking wanneer u deze AV via onze website accepteert.

Deze overeenkomst is opgesteld in het Duits en het Engels. In het geval van tegenstrijdigheden heeft de Duitstalige versie voorrang.

 

Klachtenprocedure:

In overeenstemming met onze klachtenprocedure, moet elke klacht, met betrekking tot onze service aan u, schriftelijk worden gedaan of door een bevestigde e-mail te sturen naar:

complaints@novumbankgroup.com

of door te schrijven naar:

Novum Bank,

4th Floor, Global Capital Building, Testaferrata Street

Ta 'Xbiex, XBX 1403,

Malta.

We zullen proberen uw klacht op te lossen, zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.

We zullen uw klacht, uiterlijk binnen 15 werkdagen na ontvangst van de klacht, schriftelijk beantwoorden. In uitzonderlijke situaties, indien het antwoord niet binnen 15 werkdagen kan worden gegeven om redenen die buiten de macht van de Bank liggen, sturen we een voorlopig antwoord, waarin duidelijk wordt aangegeven waarom de klacht niet is beantwoord en wat de volgende deadline zal zijn, waarna u het definitieve antwoord ontvangt. In elk geval mag de uiterste datum voor het ontvangen van het definitieve antwoord niet langer zijn dan 35 werkdagen.

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van de bank, kunt u uw klacht richten aan het kantoor van de arbiter voor financiële diensten met het volgende adres:

Adres: 1st Floor, St Calcedonius Square, Floriana, FRN1530, Malta

Gratis nummer: 80072366 (voor locale gesprekken) of telefoonnummer 00356 2124924

E-mail: complaint.info@financialarbiter.org.mt

Een klachtenformulier kan worden gedownload via de website van de Arbiter: financialarbiter.org.mt

 

Informatie over uw Prepaidkaart

Uw kaart is een Prepaidkaart en geen creditcard of betaalpas. Daarom moet u uw kaart herladen om hem te kunnen gebruiken. De verantwoordelijkheid voor het Prepaidkaart-programma ligt bij NVM, uw contractpartner met betrekking tot de operationele implementatie en het beheer van het Prepaidkaart-programma. De Prepaidkaarten worden uitgegeven en gehouden door de NVM, zodat de kaart te allen tijde eigendom van de NVM blijft. Net als de kaart wordt het elektronische geld waarmee u uw kaart herlaadt, uitgegeven door de NVM. Het creditsaldo voor het gebruik van en elke mogelijke aflossing van de Prepaidkaart is in handen van de NVM.

U kunt de prijzen online bekijken door u aan te melden bij uw account met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Lees ook aandachtig onze richtlijnen over gegevensbescherming. Onze richtlijnen voor gegevensbescherming informeren u over de persoonlijke gegevens, die wij van u mogen verzamelen en over hoe en voor welke doeleinden we dergelijke gegevens mogen verzamelen, verwerken en opslaan.

 

1. Uw Prepaidkaart bestellen, activeren en aanvullen

Om geldig te kunnen onderhandelen over uw Prepaidkaart-overeenkomst, moet u minstens 18 jaar oud zijn en woonachtig zijn in de E.U of de E.E.A. U bevestigt dat alle gegevens die door uzelf zijn verstrekt voor registratie waarheidsgetrouw, volledig en niet misleidend zijn. U bent verplicht om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke wijziging in uw gebruiksgegevens. U mag geen pseudoniemen of toneelnamen gebruiken. U mag uw Prepaidkaart alleen via een bank- of betaalrekening op uw naam opwaarderen. Het is ten strengste verboden om fondsen van derden te gebruiken om uw Prepaidkaart te herladen. U gaat ermee akkoord en begrijpt dat u slechts één aanvraag bij Novum kunt indienen in verband met de verwerving van een kaart.

Om uw Prepaidkaart te activeren en uw pincode te verkrijgen, dient u de instructies op de verpakking van uw Prepaidkaart op te volgen. U kunt ook informatie vinden over het activeren van uw Prepaidkaart op onze website. U moet uw Prepaidkaart onmiddellijk ondertekenen op de daartoe voorziene plaats, aan de andere kant. De activering van uw kaart is voltooid nadat u de noodzakelijke "Know Your Customer" (KYC) -procedure hebt uitgevoerd. De details van deze procedure worden uitvoeriger uitgelegd op de webpagina. Elke overtreding van deze bepaling zal

resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw contractuele relatie met NVM. We behouden ons het recht voor om klanten te weigeren zonder opgaaf van redenen.

De opwaardeeropties voor uw Prepaidkaart kunnen om verschillende redenen variëren. De aanvullende opties maken geen deel uit van de algemene voorwaarden van de bank en kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U moet de Algemene voorwaarden van deze topping-up provider doornemen voordat u de betreffende topping-up-optie gebruikt. Let op: de algemene voorwaarden dekken alleen het geld dat door ons is ontvangen.

 

2. Potentieel gebruik van Prepaidkaart

De Prepaidkaart is niet verbonden aan uw bankrekening. Het levert geen rente op het creditsaldo dat op uw Prepaidkaart staat op. De Prepaidkaart is het eigendom van NVM en is niet overdraagbaar aan derden.

U kunt uw Prepaidkaart wereldwijd als volgt gebruiken: om geld te krijgen van MasterCard® geldautomaten, om uw boodschappen te betalen bij elektronisch aangesloten winkels die MasterCard® accepteren ("MasterCard®-transacties"). U vindt meer informatie over de functies van uw Prepaidkaart op onze website. Prepaidkaart is gebonden aan bepaalde limieten voor Prepaidkaarten. U kunt uw Prepaidkaart niet herladen of gebruiken boven de limieten. die zijn ingesteld voor MasterCard®. Deze limieten kunnen worden bekeken op onze website.

 

3. Autoriseren en uitvoeren van een MasterCard®-transactie

Door uw Prepaidkaart te gebruiken, geeft u toestemming (autorisatie) om een betalingsopdracht te doen (= MasterCard®-transactie). Voor dit doel, hetzij:

• een slip moet worden ondertekend, waarop de gegevens van de Prepaidkaart worden vermeld, of

• bij geldautomaten en - indien nodig - bij MasterCard® deelnemende bedrijven en bij zelfbedieningschecks, moet de pincode worden ingevoerd, of

• met betrekking tot deelnemende MasterCard®-bedrijven moeten de vereiste gegevens van de Prepaidkaart worden vermeld (bijvoorbeeld via internet of per telefoon). Voor dit doel kan het nodig zijn om gebruik te maken van de specifieke autorisatieprocedure, die is aangeduid door het aan MasterCard® deelnemende bedrijf.

Na autorisatie kunt u de betalingsopdracht niet meer intrekken. Voor zover een pincode of een handtekening nodig is voor autorisatie, vindt autorisatie alleen plaats bij gebruik ervan. We zullen het bedrag van de transactie van het tegoed op uw Prepaidkaart aftrekken, zodra de MasterCard®-transactie wordt uitgevoerd. Wij zijn bevoegd om Prepaidkaartbetalingen te weigeren als a) wij specifieke referentiepunten hebben om aan te geven dat uw Prepaidkaart onjuist wordt gebruikt en / of frauduleus wordt gebruikt, b) het tegoed op uw Prepaidkaart op de datum van ontvangst van een betalingsopdracht niet toereikend is om het betalingsbedrag en de daaruit voortvloeiende kosten te dekken, c) de voorwaarden voor autorisatie van de betalingsopdracht, zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden niet zijn vervuld, d) de vooruitbetaalde kaart is geblokkeerd, of e) de implementatie van de betalingsinstructie de toepasselijke wetgeving zou overtreden. U wordt op de hoogte gebracht van deze omstandigheden via de terminal, waarop u uw Prepaidkaart gebruikt, of door de deelnemende MasterCard®-verkoper. We hebben een verplichting met betrekking tot MasterCard® deelnemende bedrijven om transacties, die u met uw Prepaidkaart activeert na te komen en wij zullen dergelijke bedragen in rekening brengen op uw Prepaidkaart.

 

4. Uitvoeringstermijn

Na ontvangst van de betalingsopdracht zijn wij verplicht ervoor te zorgen dat het bedrag van de kaartbetaling uiterlijk aan het einde van de volgende werkdag wordt ontvangen bij de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde.

 

5. Uw plichten inzake behoedzaamheid en medewerking

U bent verplicht om onmiddellijk na ontvangst van uw Prepaidkaart alle redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om deze te beschermen dan wel de pincode tegen verlies, diefstal of ongeoorloofde toegang. U dient uw Prepaidkaart zo zorgvuldig als contant geld te behandelen. Leen uw Prepaidkaart niet uit aan derden. Onthoud uw pincode onmiddellijk bij ontvangst en vernietig vervolgens de notitie over de pincode. Houd uw pincode te allen tijde geheim en noteer deze niet. Neem contact op met onze klantenservice (zoals vermeld op onze website) als u uw pincode bent vergeten of als u vermoedt dat iemand uw pincode kent, zodat wij u een nieuwe pincode kunnen sturen. Er worden kosten in rekening gebracht voor het uitgeven van een nieuwe pincode, zoals uiteengezet op onze website. U bent ook verplicht om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u ontdekt of vermoedt dat een van de MasterCard®-transacties op uw Prepaidkaart zonder toestemming of onjuist is uitgevoerd en in elk geval niet later dan dertien maanden, nadat de transactie op uw kaart is bijgeschreven. U dient ons ook onmiddellijk op de hoogte te stellen in het geval van enig ander ongeoorloofd gebruik en in het geval dat uw Prepaidkaart of PIN verloren is of wordt gestolen of verduisterd of als u een vermoeden hebt dat de kaart verloren, gestolen of verduisterd is. In dergelijke gevallen blokkeren we uw Prepaidkaart onmiddellijk. Kosten zijn van toepassing voor het uitgeven van een vervangende Prepaidkaart zoals uiteengezet op onze website. Het creditsaldo op de verloren / gestolen Prepaidkaart wordt automatisch overgezet naar de vervangende Prepaidkaart.

U bevestigt dat u voldoet aan alle wetten waaraan u bent onderworpen, inclusief maar niet beperkt tot alle belastingwetten en -voorschriften, vereisten voor uitwisselingscontrole en registratievereisten.

U accepteert dat Novum gebonden is door het tegengaan van het witwassen van geld en het tegengaan van terrorismevereisten en dat u ermee instemt Novum te voorzien van waarheidsgetrouwe, correcte en volledige informatie inclusief, zonder beperking, de identificatie- en verificatiedocumentatie van de contracterende partijen en uiteindelijk gerechtigden (inclusief andere kaarthouders of gebruikers zoals gevraagd), evenals enige andere documentatie of informatie in overeenstemming met dergelijke vereisten.

Bij het uitvoeren van deze controles kunnen uw persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt aan kredietreferentiebureaus en agentschappen voor fraudepreventie. Deze agentschappen kunnen de gegevens bijhouden en er kan een voetafdruk achterblijven in uw kredietdossier, hoewel de voetafdruk aangeeft dat de zoekopdracht geen kredietcontrole was en niet werd uitgevoerd ter ondersteuning van een kredietaanvraag. Het is alleen een identiteitscontrole en zal daarom geen negatief effect hebben op uw kredietwaardigheid.

U verbindt zich ertoe dat alle gelden, die worden gebruikt om de kaart te financieren en / of te kopen afkomstig zijn van legitieme bronnen of activiteiten.

 

6. Uw betalingsverplichtingen

Wij zijn verplicht aan aannemende bedrijven en banken die uw Prepaidkaart accepteren om uw omzet van uw Prepaidkaart te salderen, ongeacht het krediet op uw kaart. Aangezien uw kaart een Prepaidkaart is, bent u verplicht ervoor te zorgen dat uw kaart voldoende saldo heeft voor al uw betalingen. Als uw kaart toch een negatief saldo vertoont, is het uw plicht om het negatieve saldo te compenseren en alle gemaakte kosten te betalen.

Alle informatie met betrekking tot uw kaarttransacties en gemaakte kosten kan worden geraadpleegd op de betreffende website.

U moet bezwaren en andere klachten tegen verkopers indienen wanneer u uw kaart rechtstreeks bij deze verkopers hebt gebruikt.

Het is onze beoordelingsvrijheid om elk bedrag door u verschuldigd tegenover ons of onze gelieerde ondernemingen en partners, te verrekenen met enig positief saldo dat op de kaart staat.

 

7. Blokkering van de Prepaidkaart

Wij hebben het recht om alle of sommige functionaliteiten en diensten met betrekking tot de Prepaidkaart en de Prepaidkaart zelf tijdelijk te blokkeren als dit gerechtvaardigd is om specifieke redenen, betreffende de beveiliging van de Prepaidkaart of als er een vermoeden bestaat van ongeoorloofd of frauduleus gebruik van de Prepaidkaart. In het geval van een blokkering, zullen wij u, waar mogelijk, vooraf, op de hoogte stellen of anders onmiddellijk nadat de blokkering is toegepast. We zullen u ook op de hoogte brengen van de redenen van de blokkering, tenzij we daarmee toepasselijke wettelijke verplichtingen zouden overtreden. We zullen de blokkering opschorten of uw Prepaidkaart vervangen, zodra de redenen voor de blokkering zijn opgeheven en u onmiddellijk hiervan op de hoogte stellen. Neem contact op met onze klantenservice via e-mail, zodra de redenen voor de blokkering zijn opgeheven en als u wilt dat de blokkering wordt opgeheven.

 

8. Aansprakelijkheid in het geval van geautoriseerde MasterCard®-transacties

U krijgt een vordering op ons voor de terugbetaling van het eventueel in rekening gebrachte betalingsbedrag als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van een Prepaidkaart bij een deelnemend bedrijf van MasterCard®, maar het precieze bedrag werd niet aangegeven bij autorisatie en het bedrag van de betalingstransactie overschreed het bedrag, die u had verwacht op basis van uw vorige bestedingspatroon, volgens de voorwaarden van deze overeenkomst en de desbetreffende omstandigheden van het individuele geval. Overwegingen met betrekking tot wisselkoersen worden niet in aanmerking genomen als de overeengekomen referentiewisselkoers is gebruikt.

U bent verplicht om ons de feiten mede te delen, waaruit u uw claim tot terugbetaling afleidt. Wij zijn verplicht om u binnen tien werkdagen na ontvangst van uw verzoek tot volledige terugbetaling van het overeenkomstige bedrag over te gaan of om u op andere wijze op de hoogte te stellen van de redenen voor het afwijzen van de terugbetaling. Raadpleeg het gedeelte "Klachten" als u niet tevreden bent met het antwoord van de bank in dit verband.

Uw vordering tot terugbetaling is uitgesloten als u het overeenkomstige betalingsbedrag niet binnen acht weken na de datum van het in rekening brengen bij ons indient.

 

9. Aansprakelijkheid in geval van een niet-uitgevoerde, ondeugdelijke of laattijdige uitvoering van een geautoriseerde MasterCard®-transactie

Wij zijn aansprakelijk voor de correcte uitvoering van de betalingstransactie, tenzij we u bewijzen dat de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde het bedrag van de betalingstransactie heeft ontvangen. Als we aansprakelijk zijn, zoals hierboven vermeld, zullen we u zonder onnodige vertraging terugbetalen met het bedrag van de niet-uitgevoerde of ondeugdelijke betalingstransactie en als het bedrag in rekening is gebracht op uw Prepaidkaart, dan zullen wij uw Prepaidkaart terugbrengen naar de status van de Prepaidkaart wat deze zou voor de ondeugdelijke MasterCard®-transactie.

Als de uitvoering plaatsvond in de vorm van een geautoriseerde MasterCard®-transactie die laat werd uitgevoerd, zijn uw claims zoals hierboven vermeld, uitgesloten. Uw vordering op onszelf is uitgesloten als u ons niet op de hoogte heeft gebracht van de niet-uitgevoerde of ondeugdelijke MasterCard®-transactie uiterlijk dertien maanden, nadat u op de hoogte werd gebracht dat de transactie reeds is aangerekend van uw kaart.

10. Aansprakelijkheid in het geval van ongeautoriseerde MasterCard®-transacties

We zullen in het algemeen de ongeautoriseerde transacties onderzoeken en, als we redelijkerwijs zeker zijn dat de transactie niet door u is geautoriseerd en dat u niet aansprakelijk bent omdat u frauduleus of met grove nalatigheid heeft gehandeld, zullen wij u een snelle terugbetaling van het bedrag van de ongeoorloofde betalingstransacties geven, boven een bedrag van € 50. Als het bedrag in rekening is gebracht op uw Prepaidkaart, zullen wij uw Prepaidkaart terugbetalen naar wat de status van de Prepaidkaart zou zijn geweest als deze niet voor de ongeautoriseerde MasterCard®-transactie was aangerekend. Daarna zullen we geen verdere aansprakelijkheid jegens u hebben.

Uw vordering op ons is uitgesloten als u ons niet op de hoogte hebt gesteld uiterlijk dertien maanden nadat de transactie op uw kaart is afgeschreven.

U bent echter onbeperkt verantwoordelijk voor alle transacties die met uw kaart of uw pincode worden uitgevoerd voorafgaand aan de kennisgeving in termen van deze clausule, als u uw kaart niet hebt gebruikt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, in het bijzonder wanneer u niet alle redelijke stappen neemt om uw kaart en de pincode veilig te houden, u heeft ons niet onmiddellijk op de hoogte gesteld van verlies, diefstal, onrechtmatig gebruik of ongeoorloofd gebruik van de kaart, als u vermoedt dat de pincode bekend is bij onbevoegde derde partij, als u de pincode hebt geregistreerd in een gemakkelijk herkenbare vorm of is opgeslagen met of gemarkeerd, met name op de kaart of op een item dat u bij de kaart bewaart of bij u hebt, of als u de pincode aan een andere persoon bekend hebt gemaakt of op een andere manier met grove nalatigheid of frauduleus heeft gehandeld.

U bent niet verplicht om bovengenoemd verlies te vergoeden als u een blokkeeraanvraag niet kon verzenden omdat we u niet de middelen hebben gegeven om ons in kennis te stellen van uw verzoek om de kaart te blokkeren.

Zodra het verlies of de diefstal van de Prepaidkaart en / of PIN, misbruik of ander ongeoorloofd gebruik van de Prepaidkaart of de PIN aan ons wordt gemeld, aanvaarden wij aansprakelijkheid voor alle verliezen die daarna voortvloeien uit het resultaat van MasterCard®-transacties. Als u frauduleus hebt gehandeld, bent u ook verantwoordelijk voor de verliezen, die ontstaan na het blokkeerverzoek.

 

11. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Het gebruik van uw Prepaidkaart kan tijdelijk worden onderbroken, bijvoorbeeld vanwege routinematige onderhoudswerkzaamheden aan het systeem. In een dergelijk geval is het mogelijk dat u tijdelijk uw Prepaidkaart en / of onze diensten niet kunt gebruiken, of u kunt deze mogelijk alleen gebruiken onder beperkingen. We zullen ons best doen om de gevolgen voor het gebruik van onze services en van uw Prepaidkaart tot een minimum te beperken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verliezen, die zijn toe te schrijven aan een ongewone en onvoorziene gebeurtenis waarover wij geen invloed en controle hebben en welke gevolgen we niet hadden kunnen voorkomen of voorzien ondanks het naleven van de gepaste mate van voorzichtigheid, noch zijn wij aansprakelijk voor eventuele verliezen die door ons worden veroorzaakt naar aanleiding van het naleven van een wettelijke verplichting.

We zijn niet aansprakelijk voor producten of services, die zijn verkregen met uw Prepaidkaart. Evenmin aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor agenten die een MasterCard®-transactie niet correct uitvoeren of die een autorisatie niet annuleren, tenzij we verwijtbaar een van onze verplichtingen hebben geschonden.

12. Duur van de overeenkomst / geldigheid van uw Prepaidkaart

Deze Overeenkomst heeft een onbepaalde geldigheidsduur, tenzij geannuleerd in overeenstemming met deze AV of toepasselijke wettelijke voorschriften.

Uw kaart is in eerste instantie geldig tot het einde van de vervaldatum op de kaart zelf. Als u ons niet hebt gemeld dat u deze Overeenkomst ten minste 3 maanden voorafgaand aan de vervaldatum van de kaart wilt annuleren in termen van deze algemene voorwaarden, zullen we u tijdig een nieuwe Prepaidkaart verstrekken (tegen betaling), vóór de vervaldatum van de kaart, en het naar u toe zenden. Het tegoed op uw Prepaidkaart wordt automatisch overgezet naar uw nieuwe Prepaidkaart. Neem onmiddellijk contact op met onze klantenservice als uw Prepaidkaart ongeldig is en als u uw nieuwe Prepaidkaart nog niet hebt ontvangen.

 

13. Herroepingsrecht

U kunt uw aanvraag voor een Prepaidkaart op elk gewenst moment intrekken. Zodra u echter een overeenkomst met ons bent aangegaan door de algemene voorwaarden te accepteren, kunt u zich binnen 14 dagen terugtrekken uit de Overeenkomst door ons schriftelijk op de hoogte te stellen en zonder opgave van redenen (bijvoorbeeld brief, fax, e-mail). Deze deadline begint te lopen vanaf het moment waarop u deze AV op onze website accepteert. Uw herroepingsrecht eindigt zodra u de kaart met een bepaald bedrag hebt aangevuld. Indien u alsnog uw overeenkomst wenst te beëindigen, dient u dit in overeenstemming met deze algemene voorwaarden te doen.

De hierboven genoemde kennisgeving van opzegging moet vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen worden verzonden. Kennisgeving van intrekking dient te worden gestuurd naar:

Novum Bank Limited, 4e verdieping, Global Capital Building, Testaferrata Street, Ta 'Xbiex XBX 1403, Malta of per e-mail op het e-mailadres: money2gocard@novumbankgroup.com

Wanneer u rechtsgeldig gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u alleen maar te betalen, zonder onnodige vertraging, alle bedragen die u krachtens de Overeenkomst verschuldigd bent.

Wanneer u rechtsgeldig gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hebt u het recht om van ons te ontvangen, de door u ontvangen bedragen in overeenstemming met deze Overeenkomst, met uitzondering van de bedragen die u zelf verschuldigd bent als hierboven bedoeld.

Verplichtingen voor terugbetaling van betalingen moeten zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen 30 dagen worden nagekomen. Deze termijn begint voor u bij uw verzending van de verklaring van intrekking, en voor ons begint deze bij ontvangst hiervan.

 

14. Annulering

U hebt het recht om deze Overeenkomst te allen tijde te annuleren door een schriftelijke kennisgeving aan onze Klantenservice te zenden. Kennisgeving van annulering dient te worden gestuurd naar:

Novum Bank Limited, 4th Floor, Global Capital Building, Testaferrata Street, Ta 'Xbiex XBX 1403, Malta of gebruik het volgende gmail-adres: money2gocard@novumbankgroup.com

Wij hebben het recht om deze Overeenkomst te allen tijde te annuleren door u twee maanden van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen of onmiddellijk om een geldige reden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, als we weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat u opzettelijk onjuiste informatie hebt gepropageerd die relevant is voor het leveren van onze diensten onder deze

Overeenkomst of als u een van deze algemene voorwaarden hebt geschonden of wij redelijkerwijs van mening zijn dat u niet in staat bent om aan uw verplichtingen onder deze algemene voorwaarden te voldoen.

Bij annulering is er geen restitutie voor eventuele betalingsprocedures of gemaakte kosten en vergoedingen tot het moment dat de annulering van kracht wordt. U hoeft slechts een deel van de vergoedingen te betalen die regelmatig worden geïnd tot de datum van annulering van deze Overeenkomst. U krijgt een evenredig deel van de vooruitbetaalde vergoedingen terugbetaald, die betrekking hebben op de periode na beëindiging van de Overeenkomst.

Bij de inwerkingtreding van de annulering blokkeren we uw Prepaidkaart. Resterende kaartgelden worden overgemaakt naar een bankrekening van uw keuze, informatie waarover u ons schriftelijk hebt geïnformeerd. De heroverdracht naar een buitenlandse bankrekening wordt alleen op uw uitdrukkelijke aanvraag gestart en de gemaakte kosten komen voor uw rekening. De desbetreffende kosten voor deze overdracht zijn beschikbaar op onze website.

 

15. Vergoedingen en kosten

Vergoedingen en kosten voor MasterCard®-transacties en voor het aanvullen en activeren van uw Prepaidkaart, voor de verzending van nieuwe pincodes en vervangende Prepaidkaart en de basis voor het berekenen van wisselkoersen, zijn te vinden op de betreffende website. In geval van wijziging van de vergoedingen zijn de bepalingen betreffende wijzigingen van deze Overeenkomst van toepassing. U vindt de vergoedingentabel met een overzicht van alle vergoedingen en kosten met betrekking tot de Prepaidkaart op onze website. We brengen alle kosten in mindering op het tegoed van uw Prepaidkaart zodra deze zich voordoen. Als u geld van een geldautomaat ophaalt met uw Prepaidkaart, kunnen er extra kosten en toeslagen van de betreffende geldautomaatoperator of andere geldmaatschappijen of financiële instellingen ontstaan.

Als u uw Prepaidkaart gebruikt om een aankoop te doen of contanten op te nemen in een andere valuta dan de euro, wordt het bedrag omgerekend in euro tegen de wisselkoers die geldt op het moment van de transactie. Het conversiepercentage wordt bepaald op basis van de dagelijkse MasterCard®-wisselkoers en een wisselkoerstoeslag op basis van de vergoedingentabel. Elke wijziging in het conversiepercentage wordt onmiddellijk van kracht en zonder voorafgaande kennisgeving.

In het onwaarschijnlijke geval dat een MasterCard®-transactie wordt uitgevoerd op de Prepaidkaart zonder dat er voldoende krediet is op de Prepaidkaart, bent u verantwoordelijk voor het debetsaldo op de Prepaidkaart, tenzij u kunt aantonen dat de transactie niet door u was geautoriseerd.

Als de kaart gedurende 30 dagen een nul-saldo heeft, wordt een e-mail naar u verzonden met het verzoek de kaart opnieuw te laden of te financieren. Als de kaart na 14 dagen na deze e-mail niet opnieuw is geladen, wordt de kaart gesloten. Evenzo, als de kosten op de kaart verschuldigd blijven 30 dagen nadat we u hebben gevraagd om te verrekenen, zal de kaart worden gesloten. De Bank behoudt zich het recht voor om andere acties te ondernemen bovenop of ter vervanging van dergelijke acties om een poging te doen om dergelijke vergoedingen te recupereren.

 

16. Verlossing

U hebt het recht om het geld op uw kaarten te allen tijde geheel of gedeeltelijk in te wisselen. Om dit te doen: stuur ons een e-mail of neem telefonisch contact met ons op, vraag om terugbetaling en geef het bedrag aan dat u wilt inwisselen. Fondsen worden ingewisseld voor een SEPA-bankrekening op uw naam. Er kunnen door ons kosten in rekening worden gebracht. Voor terugbetaling meer dan één jaar na de datum van beëindiging of het aflopen van deze Overeenkomst kan naast de

inkoopvergoeding een maandelijkse administratieve vergoeding van toepassing zijn. Raadpleeg de tarieven op de website voor meer informatie over de kosten.

 

17. Wijzigingen van deze overeenkomst

We zullen u op de hoogte brengen van wijzigingen in deze Overeenkomst uiterlijk twee maanden voordat ze in werking treden, schriftelijk of via elektronische communicatiekanalen. Uw goedkeuring wordt geacht te zijn verleend als u uw weigering niet vóór de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen aangeeft. Dit goedkeuringseffect wordt met name genoemd in ons bericht van wijziging. Binnen de deadline voor kennisgeving mag u deze Overeenkomst zonder kennisgeving en zonder kosten annuleren. We zullen ook in dit bericht van wijziging in het bijzonder verwijzen naar dit recht op annulering. Wijzigingen die aan de wettelijke vereisten voldoen, worden onmiddellijk van kracht of vanaf de datum van de kennisgeving.