PEP Politiek Prominente Personen

Money2Go MasterCard: de beste keuze!

Een ‘politiek prominent persoon’ moet een natuurlijk persoon zijn en in grote lijnen omvat dit in het algemeen alle personen die een prominente publieke functie uitoefenen, inclusief (maar niet beperkt tot):

a) Staatshoofden, Regeringsleiders, Ministers en hun Vice-Ministers en Assistenten en Parlementaire Secretarissen en Secretaresses;
b) Parlementsleden;
c) Leden van de Rechtbanken of andere gerechtelijke instanties op hoog niveau wiens beslissingen niet onderworpen zijn aan een hoger beroep, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;
d) Leden van Rekenkamers, Auditcomité’s, of de Raden van Bestuur van centrale banken;
e) Ambassadeurs, chargés d’affaires en andere hooggeplaatste officieren in de krijgsmacht;
f) Leden van het bestuur, management of Raden van Bestuur van genationaliseerde bedrijven;
en waar dat toepasbaar is, voor doeleinden (a) tot (e), zal dat ook gelden voor posities bij de Europese Gemeenschap of op internationaal niveau.

De definitie van PPP’s omvat ook ‘directe familieleden’ van deze PPP’s, en die omvatten:
(a) de echtgenoot/echtgenote, of eender welke partner erkend door de nationale wetgeving als zijnde equivalent aan echtgenoot/echtgenote;
(b) kinderen en hun echtenoten/echtgenotes of partners; en
(c) de ouders.

De term omvat ook ‘personen die gekend staan als naaste medewerkers’, namelijk:
(a) een natuurlijke persoon waarvan men weet:
    (1) dat die de gemeenschappelijke economische eigenaar is van een bedrijf of eender welke andere vorm van wettelijke organisatie;
    (2) dat die eender welke andere nauwe zakenrelatie heeft met de PPP.
(b) een natuurlijke persoon die de unieke economische eigenaar is van een bedrijf of eender welke andere vorm van wettelijke organisatie waarvan men weet dat die werd opgericht ten behoeve van die PPP.

Een persoon wordt beschouwd onder de PPP definitie te vallen tijdens hun ambtsperiode en tot 12 maand nadat zij hun ambt hebben neergelegd.

De PPP verklaring werd opgesteld in het licht van de Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 omtrent de preventie van het gebruik van het financiële systeem om geld wit te wassen en terrorisme te financieren en onder de toepasbare wet- en regelgeving van Malta.